Gegevensbeschermingsverklaring

I. Naam en adres van de verantwoordelijke

De verantwoordelijke in de zin van de basisverordening inzake gegevensbescherming, andere nationale gegevensbeschermingswetten van de lidstaten en andere gegevensbeschermingsvoorschriften:

 

Pendix GmbH

Innere Schneeberger Straße 20

08056 Zwickau, Duitsland 

 

vertegenwoordigd door hun Gedelegeerd Bestuurders Thomas Herzog en Christian Hennig

Inschrijving in het handelsregister van de plaatselijke rechtbank van Chemnitz

Registratienummer:HRB 28452

 

II.Naam en adres van de gegevensbeschermingsverantwoordelijke

De gegevensbeschermingsverantwoordelijke:

 

Markus Heckel

Pendix GmbH

Innere Schneeberger Straße 20

08056 Zwickau, Duitsland 

E-mail: dataprotection@pendix.com

III.Algemene informatie over gegevensverwerking

1.Reikwijdte van de verwerking van persoonsgegevens

Wij verzamelen en gebruiken alleen persoonsgegevens van onze gebruikers voor zover dit noodzakelijk is voor een functionele website en om onze inhoud en diensten te kunnen leveren.Het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van onze gebruikers vindt in principe alleen plaats met toestemming van de gebruiker.Een uitzondering geldt in die gevallen waarin de verwerking van de gegevens wettelijk is toegestaan. 

2.Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Voor zover wij toestemming van de betrokkene voor de verwerking van persoonsgegevens hebben verkregen, is artikel 6, lid 1, onder c), van de EU-gegevensbeschermingsverordening (AVG) de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens.

Bij de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, dient artikel 6, lid 1. als rechtsgrond.Dit geldt ook voor verwerkingen die nodig zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is ter nakoming van een wettelijke verplichting die op ons bedrijf rust, dient art. 6 lid. als rechtsgrond.

Indien verwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van een rechtmatig belang van ons bedrijf of van een derde en indien de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan het eerstgenoemde belang, dient art. 6 lid. 1 lit. AVG als rechtsgrondslag voor de verwerking. 

3.Het wissen en de opslagtijd van de gegevens

De persoonsgegevens van de betrokkene worden gewist of geblokkeerd zodra het doel van de opslag ophoudt te bestaan.Verder mogen er gegevens worden opgeslagen indien de Europese of nationale wetgever hierin heeft voorzien in EU-verordeningen, -wetten of andere bepalingen die op de verantwoordelijke van toepassing zijn.De gegevens worden ook geblokkeerd of verwijderd indien een door de genoemde normen voorgeschreven opslagtermijn afloopt, tenzij er behoefte is aan verdere opslag van de gegevens voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst.

 

IV.Terbeschikkingstelling van de website en het aanleggen van logbestanden

1.Beschrijving en reikwijdte van gegevensverwerking

Telkens wanneer u onze website bezoekt, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de oproepende computer. 

De volgende gegevens worden hierbij verzameld:

- de datum, het tijdstip, de toegangsstatus (gevonden bestand, niet gevonden, enz.) en het verzoek dat uw browser naar de server heeft gestuurd,

- de hoeveelheid overgedragen gegevens en de website vanwaar u de opgevraagde pagina (IP-adres) bezoekt,

- de afzonderlijke pagina's van onze website die u oproept en

- de product- en versie-informatie van de gebruikte browser (gebruikersagent), de gewenste taalinstelling en het IP-adres.

 

De gegevens worden ook opgeslagen in de logbestanden van ons systeem.Deze gegevens worden niet samen met andere persoonlijke gegevens van de gebruiker opgeslagen.

2.Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking 

De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van gegevens en logbestanden is artikel 6, lid 1. f AVG.

3.Doel van de gegevensverwerking

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is nodig om de website op de computer van de gebruiker te kunnen afleveren.Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de sessie opgeslagen blijven. 

De gegevens worden opgeslagen in logbestanden om de functionaliteit van de website te waarborgen.Daarnaast dienen de gegevens voor ons om de website te optimaliseren en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.Een evaluatie van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt in dit verband niet plaats. 

 

Voor dit doel ligt ons rechtmatig belang bij gegevensverwerking ook in artikel 6, lid 1 lit. f AVG.

4.Duur van opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld.In het geval van het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website is dit het geval wanneer de betreffende sessie is beëindigd.Als de gegevens in logbestanden worden opgeslagen, is dit uiterlijk na zesentwintig maanden het geval. 

5.Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

Het verzamelen van gegevens voor de levering van de website en de opslag van gegevens in logbestanden is absoluut noodzakelijk voor de werking van de website.De gebruiker kan beschikte derhalve over geen mogelijkheid tot bezwaar. 

V. Gebruik van cookies

1.Beschrijving en reikwijdte van gegevensverwerking

Onze website maakt gebruik van cookies.Cookies zijn tekstbestanden die in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker worden opgeslagen.Als een gebruiker een website bezoekt, kan een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker.Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks die een unieke identificatie van de browser mogelijk maakt wanneer de website opnieuw wordt aangevraagd. 

Wij gebruiken cookies om onze website gebruikersvriendelijker te maken.Sommige elementen van onze website vereisen dat de browser die de oproep doet kan worden geïdentificeerd, zelfs na een paginawijziging.

De volgende gegevens worden in de cookies opgeslagen en verzonden:

- Gavanceerde instellingen

- Aanvraag (bestandsnaam van het opgevraagde bestand)

- Browsertype/versie (bijv:Internet Explorer 6.0)

- Taal van de browser (bijv:Duits)

- gebruikt besturingssysteem (bv:Windows XP)

- Referrer URL (eerder bezochte pagina)

- verkort IP-adres voor geografische erkenning

- tijdstip van toegang

- klikken

- Informatie of de gebruiker van de website is ingelogd in het dealergebied of niet

 

2.Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking 

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens door middel van cookies is artikel 6, lid 1, onder f AVG.

3.Doel van de gegevensverwerking

Het gebruik van cookies is bedoeld om het gebruik van websites voor gebruikers te vereenvoudigen.Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies.Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser wordt herkend, zelfs na een paginawissel.

We hebben cookies nodig voor de volgende toepassingen:

- Identificatie van de gebruikerssessie in het geheugen van de server;

- Preventie en verdediging van aanvallen;

- Verbeteren van de gebruikerservaring op de website via Google Analytics

- Gebruik van het interne dealerbereik met inlog-/uitlogfunctie

De gebruikersgegevens die door cookies worden verzameld, worden niet gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken.

Voor deze doeleinden ligt ons rechtmatig belang ook in de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig artikel 6, lid 1. f AVG. 

4.Duur van de opslag, mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en naar onze site verzonden.Daarom heeft u als gebruiker ook volledige controle over het gebruik van cookies.U kunt de verzending van cookies uitschakelen of beperken door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen.Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden verwijderd.Dit kan ook automatisch gebeuren.Als cookies voor onze website worden gedeactiveerd, is het mogelijk dat niet meer alle functies van de website volledig kunnen worden gebruikt.

 

VI.Nieuwsbrief

1.Beschrijving en reikwijdte van gegevensverwerking

Geïnteresseerden kunnen zich abonneren op een gratis nieuwsbrief.De aanmelding voor de nieuwsbrief gebeurt via het handmatig ingevulde masterdatablad. 

In het kader van de verwerking van gegevens voor de verzending van nieuwsbrieven worden geen gegevens doorgegeven aan derden.De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief.

 

Bovendien worden bij de verzending van de nieuwsbrief analysegegevens verzameld. 

2.Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens na registratie voor de nieuwsbrief door de gebruiker is artikel 6 lid 1 sub a AVG.

3.Doel van de gegevensverwerking

Het verzamelen van het e-mailadres van de gebruiker dient voor het versturen van de nieuwsbrief via e-mail. 

4.Duur van opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld.Het e-mailadres van de gebruiker blijft dus bewaard zolang het abonnement op de nieuwsbrief actief is.  

5.Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

Het abonnement op de nieuwsbrief kan te allen tijde door de betreffende gebruiker worden opgezegd.Hiervoor is in elke nieuwsbrief een bijbehorende link opgenomen. 

VII.Contactformulier en e-mailcontact

1.Beschrijving en reikwijdte van gegevensverwerking

Contactformulieren die gebruikt kunnen worden voor elektronisch contact zijn beschikbaar op onze website.Als een gebruiker deze mogelijkheid accepteert, worden de gegevens die in het invoermasker zijn ingevoerd naar ons verzonden en opgeslagen.Deze gegevens zijn:

• Voornaam

• Achternaam

• Land

• Doelgroep

• E-Mailadres

• Tekst van het verzoek

waarbij alleen voornaam, achternaam, e-mailadres en tekst van de aanvraag verplicht zijn.

Op het moment dat het bericht wordt verzonden, worden ook de volgende gegevens opgeslagen:

- Het IP-adres van de gebruiker

- Datum en tijdstip van het contactverzoek

U kunt ook contact met ons opnemen via het opgegeven e-mailadres.In dit geval worden de persoonsgegevens van de gebruiker die per e-mail worden verzonden, opgeslagen. 

 

De gegevens zullen in dit kader niet aan derden worden doorgegeven.De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verwerken van het gesprek.

2.Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking 

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens in het geval van toestemming van de gebruiker is artikel 6, lid 1. a AVG.

 

De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens die worden verzonden tijdens het verzenden van een e-mail is artikel 6, lid 1. f AVG.Indien het e-mailcontact gericht is op het sluiten van een overeenkomst, dan is artikel 6 lid 1 lit. b AVG een aanvullende rechtsgrond.

3.Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van de persoonsgegevens uit het invoermasker dient ons uitsluitend voor de behandeling van het leggen van contact.In het geval van contact per e-mail vormt dit ook het noodzakelijke legitieme belang bij de verwerking van de gegevens.

De overige persoonsgegevens die tijdens het verzendproces worden verwerkt, dienen om misbruik van het contactformulier te voorkomen en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.

4.Duur van opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld.Voor de persoonsgegevens van het invoermasker van het contactformulier en deze die per e-mail zijn verzonden, is dit het geval wanneer het betreffende gesprek met de gebruiker is beëindigd.Het gesprek wordt beëindigd wanneer uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de betrokken feiten definitief zijn opgehelderd. 

 

De extra persoonsgegevens die tijdens het verzendproces worden verzameld worden uiterlijk na zesentwintig maanden verwijderd.

5.Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

De gebruiker heeft op elk moment de mogelijkheid zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken.Als de gebruiker per e-mail contact met ons opneemt, kan hij te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van zijn persoonlijke gegevens.In een dergelijk geval kan het gesprek niet worden voortgezet.De gebruiker hoeft ons alleen maar te informeren over de tegenstrijdigheid van zijn toestemmingsverklaring.Alle persoonlijke gegevens die worden opgeslagen tijdens het contact met ons zullen in dit geval worden verwijderd.

 

VIII.Google Analytics

1.Beschrijving en reikwijdte van gegevensverwerking

Wij gebruiken de component Google Analytics op onze website.Google Analytics is een webanalysedienst die wordt geëxploiteerd door Google Inc, 1600 amfitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten.Webanalyse is het verzamelen, verzamelen en evalueren van gegevens over het gedrag van gebruikers op onze website.Een webanalysedienst verzamelt onder meer gegevens op de website van waaruit een betrokkene een website heeft bezocht, welke subpagina's van de website zijn bezocht of hoe vaak en hoe lang een subpagina is bekeken. 

 

We gebruiken de toevoeging "_gat._anonymizeIp" voor webanalyse via Google Analytics.Door middel van deze toevoeging wordt het IP-adres van de betrokken persoon door Google afgekort en geanonimiseerd wanneer de toegang tot onze website gebeurt vanuit een lidstaat van de Europese Unie of vanuit een andere verdragsluitende staat van de overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte.Het verkorten van het IP-adres resulteert in anonimisering.Het is dan niet meer mogelijk om het verkorte adres toe te wijzen aan een specifieke of identificeerbare persoon. 

 

Google Analytics plaatst een cookie op de computer van de gebruiker.Door het plaatsen van het cookie kan Google het gebruik van onze website analyseren.Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina's van deze website wordt opgeroepen, wordt de internetbrowser op de computer van de gebruiker door het betreffende onderdeel van Google Analytics automatisch gevraagd om gegevens voor online-analyse aan Google door te geven.In het kader van dit technische procedé verkrijgt Google kennis van persoonsgegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene, waarmee Google onder andere de herkomst van de bezoekers en hun kliks kan traceren en vervolgens provisieafrekeningen kan opstellen.

 

Cookies worden gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals de toegangstijd, de plaats waar de toegang vandaan kwam en de frequentie van de bezoeken van de betrokkene aan onze website.Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden deze persoonsgegevens, met inbegrip van het IP-adres van de internetverbinding die door de betrokkene wordt gebruikt, aan Google in de Verenigde Staten van Amerika doorgegeven.Deze persoonsgegevens worden ook door Google opgeslagen in de Verenigde Staten.Google kan persoonlijke gegevens die via het technische proces zijn verzameld, eventueel aan derden doorgeven.

 

Daarnaast maakt deze website gebruik van de Google Analytics-rapporten over demografische kenmerken, waarbij gebruik wordt gemaakt van gegevens uit Google's op belangen gebaseerde advertenties en bezoekersgegevens van derden (bijv. leeftijd, geslacht en interesses).Deze gegevens kunnen niet tot een bepaalde persoon worden herleid en kunnen te allen tijde via de weergave-instellingen worden gedeactiveerd.

2.Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking 

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is artikel 6, lid 1, onder f), van het AVG en artikel 15, lid 3, van de mediawet.

3.Doel van de gegevensverwerking

Het doel van het gebruik van Google Analytics is het analyseren van de bezoekersstromen naar onze website.Google gebruikt gegenereerde gegevens en informatie onder andere om het gebruik van onze website te evalueren, om voor ons online rapporten op te stellen die een beeld geven van de activiteiten op onze webpagina's en om andere diensten te leveren met betrekking tot het gebruik van onze website.Dit stelt ons in staat om onze website verder te optimaliseren voor de gebruiker.

 

Voor deze doeleinden ligt ons rechtmatig belang ook in de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig artikel 6, lid 1. f AVG. 

4.Duur van opslag

De via Google Analytics opgeslagen gegevens worden door ons na zesentwintig maanden automatisch gewist.

5.Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

Zoals reeds uiteengezet, kan de gebruiker de opslag van cookies door onze website te allen tijde verhinderen door middel van een geschikte instelling van de gebruikte internetbrowser en zo permanent bezwaar maken tegen de opslag van cookies.Bovendien kan een reeds door Google Analytics ingestelde cookie te allen tijde via de internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.

 

Bovendien heeft de gebruiker de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het verzamelen van de door Google Analytics gegenereerde gegevens en tegen de verwerking van deze gegevens door Google en het verzamelen ervan te voorkomen.Om dit te doen, moet de gebruiker een browser add-on installeren onder de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout Downloaden en installeren.Deze browser-toevoeging informeert Google Analytics na de installatie dat er geen gegevens en informatie over bezoeken aan websites aan Google Analytics mogen worden doorgegeven.De installatie van de browser add-on moet als een tegenstrijdigheid worden beschouwd.Als het systeem van de gebruiker in de toekomst wordt verwijderd, geformatteerd en opnieuw geïnstalleerd, moet de gebruiker de browser add-on opnieuw installeren om Google Analytics uit te schakelen. 

6.Extra informatie

Meer informatie en het huidige privacybeleid van Google is te vinden op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ en onder http://www.google.com/analytics/terms/de.html .Google Analytics wordt op https://www.google.com/intl/de_de/analytics/ nader toegelicht.

 

IX.Verwerking van gegevens in landen buiten de Europese Economische Ruimte

Als we gegevens verwerken in derde landen (landen buiten de EU/EER) of doorgeven aan bedrijven in derde landen, doen we dat alleen als u of de wet ons daartoe machtigt.Indien de Commissie geen besluit heeft genomen waarbij het beschermingsniveau passend wordt verklaard overeenkomstig artikel 45 van het AVG voor het betrokken derde land, d.w.z. dat er geen passend niveau van gegevensbescherming is in het derde land, zorgen wij er door middel van contractuele bepalingen (modelcontractbepalingen van de EU inzake gegevensbescherming) of andere passende garanties in de zin van artikel 46 van het AVG voor dat uw privacy en uw persoonsgegevens ook adequaat en wettelijk zijn geregeld in het bedrijf in het derde land.

 

X. Integratie van diensten en inhoud van derden

Het kan voorkomen dat binnen dit online aanbod inhoud van derden, bijvoorbeeld video's van YouTube, kaartmateriaal van Google Maps, of grafische bestanden van andere websites worden opgenomen.Daaruit volgt altijd, dat de aanbieders van deze inhoud (hier ‘externe aanbieders’ genoemd) het IP-adres van de gebruiker kunnen zien.Want zonder het IP-adres zouden zij de inhoud niet aan de browser van de desbetreffende gebruiker kunnen verzenden.Het IP-adres is dus vereist om deze inhoud te kunnen weergeven.Wij zullen dergelijke inhoud alleen gebruiken, als de desbetreffende aanbieders het IP-adres uitsluitend voor het leveren van de inhoud gebruiken.Wij hebben er echter geen invloed op of externe aanbieders het IP-adres bijv. voor statistische doeleinden opslaan.

 

XI.Uw rechten als betrokkene

Als u persoonsgegevens verwerkt, heeft u als betrokkene ten opzichte van de verantwoordelijke voor de verwerking de volgende rechten.Neem contact met ons op om uw rechten hieronder te bevestigen:

Pendix GmbH

Innere Schneeberger Straße 20

08056 Zwickau, Duitsland 

E-mail: dataprotection@pendix.com

 

1.Het recht op inzage

U kunt de verantwoordelijke vragen om te bevestigen of de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, door ons worden verwerkt. Als een dergelijke verwerking heeft plaatsgevonden, kunt u de volgende informatie opvragen bij de verantwoordelijke:

 

(1) de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;

(2) de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt;

(3) de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de op u betrekking hebbende persoonsgegevens bekend zijn of nog bekend worden gemaakt;

(4) de geplande duur van de opslag van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens of, indien specifieke informatie hierover niet mogelijk is, de criteria ter bepaling van de bewaartermijn;

(5) het bestaan van een recht op rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die u betreffen, of op een beperking van de verwerking door de verantwoordelijke, of een recht van bezwaar tegen deze verwerking; 

(6) het bestaan van een recht van bezwaar bij een toezichthoudende autoriteit;

(7) alle beschikbare informatie over de oorsprong van de gegevens indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld;

8. het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering overeenkomstig artikel 22, leden 1 en 4, van de AVG, en - in ieder geval in deze gevallen - zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

U hebt het recht om informatie op te vragen over de vraag of de op u betrekking hebbende persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of een internationale organisatie.In dit verband kunt u verzoeken om in verband met de doorgifte op de hoogte te worden gesteld van de betreffende garanties op grond van art. 46 AVG.

 

2.Recht op correctie 

U heeft een recht op rectificatie en/of aanvulling tegenover de verantwoordelijke, indien de over u verwerkte persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn.De verantwoordelijke dient deze correctie onmiddellijk uit te voeren.

 

3.Recht op beperking van de verwerking

Onder de volgende voorwaarden kunt u verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken:

(1) indien u de juistheid van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens betwist gedurende een periode die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;

(2) de verwerking onrechtmatig is en u weigert de persoonsgegevens te verwijderen en in plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens;

(3) de voor de verwerking verantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer voor de verwerking nodig heeft, maar deze nodig heeft om een rechtsvordering in te stellen, in te stellen of te verdedigen, of

(4) als u overeenkomstig artikel 21, lid 1 AVG bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking en nog niet is vastgesteld of de legitieme redenen van de verantwoordelijke zwaarder wegen dan uw redenen.

Indien de verwerking beperkt wordt, mogen deze gegevens alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of op grond van een zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat.

Als de beperking van de verwerking wordt opgeheven, in overeenstemming met bovenstaande voorwaarden, dan wordt u door ons geïnformeerd voordat de beperking wordt opgeheven.

4.Recht om gegevens te laten wissen

a) Verplichting tot verwijdering

U kunt de verantwoordelijke voor de verwerking verzoeken de u betreffende persoonsgegevens onverwijld te verwijderen en de verantwoordelijke voor de verwerking is verplicht deze gegevens onverwijld te verwijderen indien een van de volgende redenen zich voordoet:

(1) De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze verzameld of anderszins verwerkt zijn.

(2) U trekt uw toestemming, waarop de verwerking is gebaseerd, in op grond van art. 6 lid 1 sub a of art. 9 lid 2 sub a AVG en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking. 

(3) U dient een bezwaarschrift in tegen de verwerking op grond van art. 21 lid 1 AVG en er zijn geen dwingende legitieme redenen voor de verwerking, of u dient een bezwaarschrift in tegen de verwerking op grond van art. 21 lid 2 AVG. 

(4) De op u betrekking hebbende persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt. 

(5) De verwijdering van de persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting uit hoofde van het recht van de Europese Unie of het recht van de lidstaten, waaraan de verantwoordelijke plichtig is. 

.(6) Uw persoonsgegevens zijn verzameld in verband met de aangeboden diensten van de informatiemaatschappij overeenkomstig art. 8, lid 1 AVG.

b) Informatie aan derden

Indien de verantwoordelijk de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, openbaar heeft gemaakt dan is hij op basis van Art. 17 par. 1 van de AVG verplicht is om deze te verwijderen, dan neemt hij, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten, passende maatregelen, waaronder technische maatregelen, om degenen die verantwoordelijk zijn voor de gegevensverwerking van persoonsgegevens te informeren dat u als betrokkene heeft gevraagd om de verwijdering van alle links naar deze persoonsgegevens of van kopieën of reproducties van deze persoonsgegevens. 

<br/> c) Uitzonderingen

Het recht op verwijdering bestaat niet voor zover de verwerking noodzakelijk is

(1) om de rechten op vrijheid van meningsuiting en vrijheid van informatie uit te kunnen oefenen;

(2) voor de vervulling van een wettelijke verplichting die vereist is voor de verwerking conform het recht van de Europese Unie of de lidstaten, waar de voor de verwerking verantwoordelijke aan onderworpen is, of voor de vervulling van een taak van algemeen belang of de uitoefening van opgedragen openbaar gezag, waar de voor de verwerking verantwoordelijke mee belast is;

(3) om redenen van openbaar belang op het gebied van de volksgezondheid overeenkomstig artikel 9, lid 2, onder h) en i), en artikel 9, lid 3, AVG;

(4) voor archiveringsdoeleinden van algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden in de zin van artikel 89, lid 1, van het DSGVO, voor zover de onder a) genoemde wet de verwezenlijking van de doelstellingen van een dergelijke verwerking onmogelijk of ernstig in gevaar zou kunnen brengen, of

(5) voor het indienen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

5.Recht op informatie

Heeft u het recht op rectificatie, gegevenswissing of beperking van de verwerking ten aanzien van de verwerkingsverantwoordelijke ingeroepen, dan is deze verplicht alle ontvangers aan wie uw persoonsgegevens zijn verstrekt, op de hoogte te brengen van de rectificatie, gegevenswissing of beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning vergt.

U heeft ten opzichte van de verantwoordelijke het recht om over deze ontvangers te worden geïnformeerd.

6.Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt recht op een gestructureerd, courant en machine-leesbaar formaat van de door u aan de verantwoordelijke verstrekte persoonsgegevens.Bovendien hebt u het recht om deze gegevens zonder belemmering door de verantwoordelijke aan wie de gegevens ter beschikking zijn gesteld, door te geven aan een andere verantwoordelijke op voorwaarde dat

(1) de verwerking is gebaseerd op toestemming op grond van art. 6 lid 1 sub a AVG of art. 9 lid 2 sub a AVG of op een overeenkomst op grond van art. 6 lid 1 sub b AVG en

(2) de verwerking met behulp van geautomatiseerde methoden wordt uitgevoerd.

Bij de uitoefening van dit recht hebt u ook het recht te verzoeken dat de op u betrekking hebbende persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke voor de verwerking worden doorgegeven aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking, voor zover dit technisch haalbaar is.Dit mag geen afbreuk doen aan de vrijheden en rechten van andere personen.

Het recht op doorgifte geldt niet voor de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het aan de voor de verwerking verantwoordelijke verleende openbaar gezag.

7.Recht van bezwaar

U hebt te allen tijde het recht om op grond van uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben op grond van artikel 6, lid 1, onder e) of f), van de AVG; dit geldt ook voor het opstellen van profielen op basis van deze bepalingen. 

De verantwoordelijke voor de verwerking verwerkt uw persoonsgegevens niet meer, tenzij hij kan aantonen dat er dwingende redenen zijn om de verwerking te beschermen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of dat de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Als de persoonsgegevens over u worden verwerkt voor direct marketing doeleinden, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens over u met het oog op dergelijke reclame; dit geldt ook voor profilering, voor zover dit is gekoppeld aan dergelijke direct marketing.

Als u bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden, worden de persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben niet langer verwerkt voor deze doeleinden.

U kunt uw recht van bezwaar in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij uitoefenen door middel van geautomatiseerde procedures met gebruikmaking van technische specificaties, onverminderd Richtlijn 2002/58/EG.

8.Recht om de verklaring van toestemming inzake gegevensbescherming in te trekken

U hebt te allen tijde het recht uw verklaring van toestemming met betrekking tot gegevensbescherming in te trekken.De intrekking van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot de intrekking is uitgevoerd.

9.Geautomatiseerde besluitvorming in individuele gevallen, met inbegrip van profilering

U hebt het recht niet onderworpen te zijn aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking - inclusief profilering - die juridische gevolgen voor u heeft of u op soortgelijke wijze aanzienlijk beperkt.Dit geldt niet indien de beslissing 

(1) noodzakelijk is voor de sluiting of de uitvoering van een overeenkomst tussen u en de verantwoordelijke,

(2) de wetgeving van de Unie of van de lidstaten waaronder de verantwoordelijke valt, toelaatbaar is en die wetgeving passende maatregelen bevat ter bescherming van uw rechten, vrijheden en rechtmatige belangen, of

(3) met uw uitdrukkelijke toestemming gebeurt.

Deze besluiten mogen echter niet worden gebaseerd op speciale categorieën van persoonsgegevens overeenkomstig artikel 9, lid 1 AVG, tenzij artikel 9, lid 2, onder a) of g), van toepassing is en passende maatregelen zijn genomen ter bescherming van uw rechten en vrijheden en legitieme belangen.

Bij het gebruik van onze website, is de gebruiker niet onderworpen aan een dergelijke geautomatiseerde beslissing in individuele gevallen, met inbegrip van profilering.

10.Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd andere mogelijkheden van administratief of gerechtelijk beroep hebt u het recht om bezwaar aan te tekenen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u woont, werkt of van een overtreding verdacht wordt, als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met het AVG. 

De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, stelt de klager in kennis van de status en de resultaten van de klacht, met inbegrip van de mogelijkheid van beroep op de rechter overeenkomstig artikel 78 van het AVG.